Prawo konsumenckie

  • Sporządzanie/opiniowanie wzorców umów i regulaminów pod kątem ochrony praw konsumenta (klauzul abuzywnych) oraz wytycznych UOKiK
  • Analizowanie i opiniowanie polityki handlowej i działań marketingowych pod kątem zgodności z przepisami z zakresu prawa konsumentów
  • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów i systemów oceny zgodności
  • Doradztwo w zakresie wymagań dotyczących znakowania produktów oraz treści dokumentów gwarancyjnych
  • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz klauzul abuzywnych
  • Doradztwo i reprezentacja w sprawach reklamacyjnych  oraz  przed Rzecznikiem Praw Konsumenta, Państwową Inspekcją Handlową oraz Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a także w postępowaniach sądowych wynikających z umów konsumenckich