Articles

 1. M. Rogalski, Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność czynu, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia, t. IX, Rzeszów 1991, s. 93-101.
 2. M. Rogalski, Sposób działania sprawcy przestępstwa oszustwa, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia, t. XI, Rzeszów 1992, s. 55-64.
 3. M. Rogalski, Instytucja "świadka koronnego", Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia, t. XIII, Rzeszów 1993, s. 65-76.
 4. M. Rogalski, Umowa pożyczki a przestępstwo oszustwa, Przegląd Sądowy 1993, nr 4, s. 63-71.
 5. M. Rogalski, Strona podmiotowa przestępstwa oszustwa, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia, t. XV, Rzeszów 1994, s. 101-108.
 6. M. Rogalski, Kolegialność orzekania jako gwarancja niezawisłości sędziowskiej w polskim procesie karnym, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia, t. XXIII, Rzeszów 1998, s. 115-126.
 7. M. Rogalski, Res iudicata a przestępstwo ciągłe, Studia Prawnicze 2001, nr 2, s. 43-54.
 8. M. Rogalski, Res iudicata jako przesłanka procesu karnego (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.), Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia, t. XXX, Rzeszów 2001, s. 232-241.
 9. M. Rogalski, Pojęcie res iudicata, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 7, Seria Prawnicza, Prawo 1, Rzeszów 2003, s. 361-368.
 10. M. Rogalski, Art. 8 ustawy o sejmowej komisji śledczej a zakaz ne bis in idem, Prokurator 2003, nr 2, s. 101-110.
 11. M. Rogalski, Koszty wykonywania przez operatorów telekomunikacyjnych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, Prokuratura i Prawo 2004, nr 1, s. 82-90.
 12. M. Rogalski, Przelew wierzytelności a niedozwolone klauzule umowne, Przegląd Sądowy 2004, nr 3, s. 75-81.
 13. M. Rogalski, Znacząca pozycja rynkowa operatorów mobilnych na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich. Wybrane zagadnienia prawne, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2004, nr 1, s. 12-19.
 14. M. Rogalski, Uregulowania o charakterze prewencyjnym w zakresie przestępstwa kradzieży telefonu komórkowego, Ius et Administratio 2004, nr 1, s. 79-92. 
 15. M. Rogalski, Wpływ rozwoju nowych technologii telekomunikacyjnych na społeczną komunikację w państwie prawa [w:] Jakość administracji publicznej, Rzeszów 2004, s. 364-369.
 16. M. Rogalski, Uwagi dotyczące techniki kontroli rozmów w sieci telekomunikacyjnej, Państwo i Prawo 2004, nr 6, s. 76-86.
 17. M. Rogalski, Projekt ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zagadnienia wybrane, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2004, nr 2, s. 8-16.
 18. M. Rogalski, Wdrożenie nowych regulacji prawnych z punktu widzenia operatorów telefonii komórkowej [w:] Vademecum Nowego Prawa Telekomunikacyjnego, Warszawa 2004, s. 57-66.
 19. M. Rogalski, Konsekwencje orzekania wbrew zakazowi ne bis in idem [w:] Problemy znowelizowanej procedury karnej, Zakamycze 2004, s. 361-376. 
 20. M. Rogalski, Zagospodarowanie częstotliwości w pasmach 1800 MHz i UMTS - wybrane aspekty prawne przetargu, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2004, nr 4, s. 14-17.
 21. M. Rogalski, Przesłanka procesowa powagi rzeczy osądzonej – zagadnienia wybrane, Ius et Administratio 2004, nr 3, s. 25-38.
 22. M. Rogalski, Powaga rzeczy osądzonej w procesie karnym a odpowiedzialność cywilnoprawna i dyscyplinarna, Ius et Administratio 2004, nr 4, s. 95-109.
 23. M. Rogalski, Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, Prokurator 2004, nr 4, s. 107-118.
 24. M. Rogalski, Prawnokarna definicja funkcjonariusza publicznego oraz osoby pełniącej funkcję publiczną w administracji samorządowej, Samorząd Terytorialny 2005, nr 3, s. 32-39.
 25. M. Rogalski, Implementacja dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie telekomunikacji do polskiego systemu prawnego. Zagadnienia wybrane [w:] Polska w Unii Europejskiej, Zakamycze 2005, s. 335-346.
 26. M. Rogalski, Przestępstwo kradzieży telefonu komórkowego, Palestra 2005, nr 3-4, s. 51-62. 
 27. M. Rogalski, Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w telekomunikacji. Przestępstwo fałszerstwa. Cz. 1., Prokurator 2005, nr 4, s. 42-65.
 28. M. Rogalski, Zakaz ne bis in idem jako jedna z gwarancji praw człowieka w procesie karnym [w:] Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, E. Dynia, Cz. P. Kłak red., Rzeszów 2005, s. 375-394.
 29. M. Rogalski, Powaga rzeczy osądzonej w procesie karnym a odpowiedzialność za wykroczenia oraz przestępstwa i wykroczenia skarbowe, [w:] Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, E. Dynia, Cz. P. Kłak red., Rzeszów 2005, s. 395-410.
 30. M. Rogalski, Tożsamość czynu w procesie karnym, Państwo i Prawo 2005, nr 6, s. 49-64.
 31. M. Rogalski, Podmiot i strona przedmiotowa przestępstwa oszustwa w telekomunikacji, Przegląd Sądowy 2005, nr 7-8, s. 165-182. 
 32. M. Rogalski, Naruszenie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych – naruszenie przepisów prawa cywilnego czy już karnego, Jurysta 2005, nr 8, s. 14-18.
 33. M. Rogalski, Ustalanie znaczącej pozycji rynkowej operatorów mobilnych. Wybrane zagadnienia proceduralne, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2005, nr 3, s. 32-40.
 34. M. Rogalski, Projekt decyzji ramowej w sprawie przechowywania danych w celu śledzenia, wykrywania i ścigania przestępstw, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2005, nr 3, s. 91-94.
 35. M. Rogalski, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Jurysta 2005, nr 10-11, s. 8-11.
 36. M. Rogalski, Wybrane zagadnienia dowodowe w sprawach o przestępstwa w telekomunikacji. Przestępstwo kradzieży telefonu komórkowego, cz. 1, Przegląd Policyjny 2005, nr 3, s. 73-89.
 37. M. Rogalski, Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w telekomunikacji. Cz. 2., Prokurator 2006, nr 1, s. 70-91.
 38. M. Rogalski, Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów a odpowiedzialność karna. Zagadnienia wybrane, [w:] Godność obywatela, urzędu i instytucji. Zmiany prawnoustrojowe prokuratur RP, H. Zięba-Załucka, M. Kijowski red., Rzeszów 2005, s. 106-113.
 39. M. Rogalski, Zmiana regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych a możliwość rozwiązania umowy, Jurysta 2006, nr 7, s. 14-17.
 40. M. Rogalski, Zasada prawdy materialnej a prawomocność orzeczenia, [w:] Zasada prawdy materialnej. Materiały z konferencji. Krasiczyn 15-16 października 2005 r., red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Zakamycze 2006, s. 413-431.
 41. M. Rogalski, Problematyka prawnomaterialna i dowodowa przestępstw w telekomunikacji. cz. 2, Przegląd Policyjny 2006, nr 2, s. 56-74.
 42. M. Rogalski, Krótki komentarz do projektu noweli, Prawo teleinformatyczne 2006, nr 2, s. 11-13.
 43. M. Rogalski, Strona podmiotowa przestępstwa oszustwa w telekomunikacji, Prokuratura i Prawo 2006, nr 11, s. 21-33.
 44. M. Rogalski, Specobowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Prawo teleinformatyczne 2007, nr 1, s. 38-44.
 45. M. Rogalski, Styczniowa nowela prawa telekomunikacyjnego, Prawo teleinformatyczne 2007, nr 2, s. 32-37.
 46. M. Rogalski, Zasada ne bis in idem w polskim procesie karnym, Studia Prawnicze 2007, nr 2, s. 75-99.
 47. M. Rogalski, Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa telekomunikacyjnego, Przegląd Sądowy 2007, nr 10, s. 138-153.
 48. M. Rogalski, Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, Prokuratura i Prawo 2007, nr 12, s. 18-34.
 49. M. Rogalski, Jeszcze o styczniowej noweli P.t., Prawo teleinformatyczne 2007, nr 3, s. 28-35.
 50. M. Rogalski, Kryteria ustalania wysokości kary pieniężnej, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 1, s. 4-8.
 51. M. Rogalski, Rynki usług połączeń telefonicznych [w:] Regulacja rynków telekomunikacyjnych, S. Piątek red., Warszawa 2007, s. 38-51.
 52. M. Rogalski, Rynki rozpoczynania i zakańczania połączeń oraz tranzytu w stacjonarnych sieciach telefonicznych [w:] Regulacja rynków telekomunikacyjnych, S. Piątek red., Warszawa 2007, s. 77-92.
 53. M. Rogalski, Kryteria tożsamości czynu w skargowym procesie karnym [w:] Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008, s. 307-325.
 54. M. Rogalski, Stosowanie FCT-ów – naruszenie przepisów prawa telekomunikacyjnego, czy już prawa karnego, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 2, s. 4-9.
 55. M. Rogalski, Czy art. 44 Prawa telekomunikacyjnego może być podstawą podziału, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 3, s. 4-9.
 56. M. Rogalski, Jeszcze w sprawie art. 44 Prawa telekomunikacyjnego, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 4, s. 4-5.
 57. M. Rogalski, Realizacja przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązku z art. 179 ust. 8 Prawa telekomunikacyjnego, Prokurator 2008, nr 2-3, s. 7-25. 
 58. M. Rogalski, Prawomocność formalna i materialna w polskim procesie karnym [w:] Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, red. G. Rejman, B. T. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski, Warszawa 2008, s. 281-297.
 59. M. Rogalski, Procesowe aspekty przestępczości telekomunikacyjnej - postanowienie o umorzeniu postępowania i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego. W świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2009, s. 673-687.
 60. M. Rogalski, Res iudicata i zakaz ne bis in idem jako gwarancje rzetelnego procesu [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009, s. 168-180.  
 61. M. Rogalski, Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych oraz przekazywania danych [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2009, s. 665-679.
 62. M. Rogalski, Problematyka gwarancji praworządności wynikających z przepisów procedury karnej – zasada ne bis in idem [w:] Praworządność i jej gwarancje, red. D. Kali, Warszawa 2009, s. 140-151.
 63. M. Rogalski, Zasada prawdy materialnej a zakaz ne bis in idem [w:] Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian red. M. Mozgawa, K. Dudka, Warszawa 2009, s. 232-243.
 64. M. Rogalski, Umowa administracyjna. Nowela prawa telekomunikacyjnego, Prawo i Regulacje 2010, nr 2, s. 53-56.
 65. M. Rogalski, Nieuczciwe praktyki sprzedawców usług, Prawo i Regulacje 2010, nr 3, s. 64-67.
 66. M. Rogalski, Dochodzenie roszczeń majątkowych a powaga rzeczy osądzonej [w:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody red. Z. Ćwiąkalski, G. Atymiak, Warszawa 2010, s. 362-376.
 67. M. Rogalski, Założenia projektu ustawy o zmianie PT, Prawo i Regulacje 2011, nr 3, s. 52-57.
 68. M. Rogalski, Kary pieniężne w ustawie Prawo telekomunikacyjne [w:] Prace dedykowane Profesorowi Antoniemu Pieniążkowi, Rzeszowskie Studia Prawnicze 2011, nr 1, s. 552-566.
 69. M. Rogalski, Przepis karne i kary pieniężne za naruszenie przepisów prawa telekomunikacyjnego [w:] Rynek usług telekomunikacyjnych red. H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2011, s. 319-343. 
 70. M. Rogalski, Zakaz Ne bis in idem – prawo podmiotowe sprawcy czynu karalnego [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011, s. 335-348.
 71. M. Rogalski, Usługi o podwyższonej opłacie – korzystniej dla odbiorców. Projekt zmian Prawa telekomunikacyjnego, Prawo i Regulacje 2011, nr 5, s. 46-49.
 72. M. Rogalski, Koszty wykonywania obowiązków w postępowaniu dowodowym na rzecz sądów i prokuratur [w:] Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika red. A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha, Warszawa 2011, s. 597-611.
 73. M. Rogalski, Przestępstwa z art. 268 k.k. i 286 k.k. w działalności telekomunikacyjnej [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, red. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, K. Nazar-Gutowska, J. Piórkowska-Flieger, D. Firkowski, Lublin, 26-27 września 2011, s. 247-258.  
 74. M. Rogalski, R. Korcz, W poszukiwaniu jasnych zasad unieważniania przetargów, Prawo i regulacje 2012, nr 6, s. 20-27.
 75. M. Rogalski, Przekazywanie wykazu połączeń [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 1711-1724.
 76. M. Rogalski, A. Stachniak-Rogalska, Udostępnianie billingów rozmów telefonicznych, Państwo i Prawo 2012, nr 9, s. 31-43.
 77. M. Rogalski, Zmiany w zakresie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 1, s. 70-79.
 78. M. Rogalski, Odpowiedzialność karna a inne rodzaje odpowiedzialności. Zasada ne bis in idem [w:] Demokratyczne państwo prawne. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Zollowi, red. Z. Ćwiąkalski, J. Posłuszny, Przemyśl-Rzeszów 2012, s. 241-256.
 79. M. Rogalski, Wygaśnięcie prawa do oskarżenia na skutek prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013, s.  198-205.
 80. M. Rogalski, Wybrane aspekty przestępczości telekomunikacyjnej [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, s. 304-311.  
 81. M. Rogalski, Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony (art. 56 ust. 4a Prawa telekomunikacyjnego), Ius Novum 2013, nr 3, s. 141-152.
 82. M. Rogalski, Niezmienność i niepodzielność przedmiotu procesu a tożsamość czynu [w:] Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak, S. Steinborn, Warszawa 2013, s. 999-1011.
 83. M. Rogalski, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Administracja 2013, nr 2, s. 5-24.
 84. M. Rogalski, Dostęp do informacji publicznej a prawo telekomunikacyjne [w:] Dostęp do informacji publicznej red. P. Szustakiewicz, Warszawa 2014, s. 305-330.
 85. M. Rogalski, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna, Ius Novum 2014, nr  s. 66-80.
 86. M. Rogalski, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nałożenia kar pieniężnych [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawno administracyjne, red. J. Sługocki, t. I, Wrocław 2014, s. 293-306.
 87. M. Rogalski, Zasada legalizmu w procesie karnym po noweli do kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r., Prokuratura i Prawo 2015, nr 1-2, s. 46-59. 
 88. M. Rogalski, Procesowe gwarancje zasady legalizmu [w:] B.  Dudzik, J. Kosowski, I. Nowikowski red., Zasada legalizmu w procesie karnym, Lublin 2015, s. 369-382.
 89. M. Rogalski, Monitoring pracowników –problematyka ochrony danych osobowych, Informacja w Administracji Publicznej 2015, nr 4, s. 19-21.
 90. M. Rogalski, Udostępnianie danych telekomunikacyjnych sądom i prokuraturom, Prokuratura i Prawo 2015, nr 12, s. 59-73.
 91. M. Rogalski, Dowód nielegalny w postępowaniu karny, Ius et Administratio 2016, nr 3, s. 148-158.
 92. M. Rogalski, Założenia modelu zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych, Ius Novum 2016, nr 4, s. 66-82.
 93. M. Rogalski, Wybrane aspekty praktyczne stosowania art. 218 k.p.k. [w:] T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017, s. 324-333.
 94. M. Rogalski, Kontrola i utrwalanie rozmów w procesie karnym, Prokuratura i Prawo 2017, nr 6, s. 5-15.
 95. M. Rogalski, Aksjologia administracyjnych kar pieniężnych [w:] J. Zimmermann red., Aksjologia prawa administracyjnego, Warszawa 2017, s. 1195-2005.
 96. M. Rogalski, Warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych [w:] M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, M. Namysłowska, A. Piszcz red., Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, Warszawa 2017, s. 623-632.
 97. M. Rogalski, Podsłuch pozaprocesowy [w:] B. Hołyst red., Księga Pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji. Przyszłość prawa, Warszawa 2017, s. 467-378.
 98. M. Rogalski, Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Konkurencyjny 2017, nr 7, s. 98-105.
 99. M. Rogalski, Odformalizowanie procesu w zakresie instytucji konsensualnych ? [w:] D. Gil red., W kierunku odformalizowania postępowania sądowego, Lublin 2017, s. 111-124.
 100. M. Rogalski, B. Opaliński, Gromadzenie i udostępniania danych telekomunikacyjnych. Postulaty de lege lata i de lege ferenda [w:] B. Opaliński, M. Rogalski red., Kontrola korespondencji. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2018, s. 84-98. 
 101. M. Rogalski, Wniosek o naprawienie szkody [w:] A. Lach red., Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny, Warszawa 2018, s. 163-176.
 102. M. Rogalski, Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska [w:] M. Rogalski red., Wymiar wolności w prawie administracyjnym, Warszawa 2018, s. 163-173.
 103. M. Rogalski, Rzymskie źródła zasady ne bis in idem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Prawo 22, Rzeszów 2018, s. 114-128.
 104. M. Rogalski, Wydanie korespondencji, przesyłek i wykazu połączeń [w:] S. Steinborn, K. Woźniewski red., Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, Gdańsk 2018, s. 518-538.
 105. M. Rogalski, Prawo do obrony a odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań [w:] D. Gil, A. Piasecki red., W obliczy reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych, Kraków 2019, s. 77-87.
 106. M. Rogalski, Ochrona danych osobowych w procesie karnym [w:] Artes Serviunt Vitae Sapientia Imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasz Grzegorczyka z okazji 70 urodzin, Warszawa-Łódź 2019, s. 347-355. 
 107. M. Rogalski, Udostępnianie danych telekomunikacyjnych, Przegląd Prawa Publicznego 2019, nr 7-8, s. 27-34. 
 108. M. Rogalski, Dowód z zestawienia połączeń telefonicznych w postępowaniu karnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Prawo 24, Rzeszów 2019, s. 112-125.
 109. M. Rogalski, Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej a standardy rzetelnego procesu [w:] C. Kulesza, A. Sakowicz red., Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu, Białystok 2019, s. 163-176.
 110. M. Rogalski, Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych [w:] R. Olszewski, A. Małolepszy red., Quo vadit processus criminalis. Rzeczywistość i wyzwania, Warszawa-Łódź 2021, s. 57-66.
 111. M. Rogalski, Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – zagadnienia wybrane, Krytyka Prawa, tom 13, nr 2/2021, s. 130-144. 
 112. M. Rogalski, Środki zaskarżenia w aukcji prowadzonej na podstawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego w celu rozdysponowania częstotliwości, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2021, nr 10, s. 20-27.
 113. M. Rogalski, Potrzeba zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie kontroli korespondencji oraz kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych [w:] W pogoni za rzetelnym procesem karnym. Księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi, Warszawa 2022, s. 521-528.
 114. M. Rogalski, Wybrane zagadnienia odpowiedzialności funkcjonariuszy służb [w:] R.A. Stefański red., Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie wydziału prawa i administracji. Salius publica suprea lex, Warszawa 2022, s. 467-476.  
 115. M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Pojęcie i zakres tajemnicy komunikacji elektronocznej, Ius Novum 2022, nr 1, s. 59-82.
 116. M. Rogalski, Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie oddziaływań telekomunikacyjnej inwestycji budowlanej na środowisko, Inżynier Budownictwa 2023, nr 3, https://inzynierbudownictwa.pl/
 117. M. Rogalski, Neues Telekommunikationsrecht in Polen, Wirtschaft und Recht in Osteuropa 2004, nr 12, s. 356-361.
 118. M. Rogalski, Regulatory and Cost Accounting in the Draft Polish Act Concerning the Law Relating to Telecommunication [w:] Mobile Technology for European Integration and Growth, P. Gawrysiak, M. Rogalski, red., Warszawa 2005, s. 121-131.
 119. M. Rogalski,  Exceptions to Res Judicata and the Prohibition of Ne Bis In Idem in Criminal Law, Free Law Journal 2005, v. 1, nr 2, s. 127-155.
 120. M. Rogalski, Ne Bis In Idem in the Criminal Justice Act in the United Kingdom, Free Law Journal 2005, v. 1, nr 2, s. 157-162.
 121. M. Rogalski, Historical Aspects of ne bis in idem, Free Law Journal 2006, vol. 2, nr 1, s. 93-106.
 122. M. Rogalski, The Institution of Res Judicata and the Principle of Ne Bis In Idem in Selected Legal Regulations of European States, Miscellanea Iuris Gentium 2007-2008, nr X/XI, s. 7-32. 
 123. M. Rogalski, Legal Aspects of Innovations [w:] Innovating Innovation red. B. Jacobfeuerborn, s. 69-74, Warsaw 2013.
 124. M. Rogalski, Enforcement of regulatory decisions, w: Telecommunications Regulation in Poland, edited by Stanisław Piątek, University of Warsaw Faculty of Management Press, Warszawa 2013, s. 187 - 195.
 125. M. Rogalski, The period of retention of telecommunication data which must be disclosed at the request of the Court or the prosecutor in connection with pending criminal proceedings, Ius Novum 2014, nr 2, s. 95-106.
 126. M. Rogalski, Verpflichtung zur Vorratsspeicherung und Bereitstellung von Telekommunikationsdaten in Polen, Wirtschaft und Recht in Osteuropa 2015, nr 2, s. 50-53.
 127. M. Rogalski, Storing and providing access to telecommunications data in Poland (data retention), Studia Iuridica Cassoviensia 2015, nr 1, s. 4-12.
 128. M. Rogalski, Are the regulations with respect to the retention and provision of communications data appropriate in Poland? Proposals for changes, Ius Novum 2015, nr 2, s. 224-233.
 129. M. Rogalski, Communication interception and obtaining telecommunications billings by authorised entities within their operational and intelligencies activities in Polnad, Ius Novum 2016, nr 2, s. 126-141.
 130. M. Rogalski, Legal regulations for the collection and sharing of data telecommunications in Poland, Law Review 2016, vol. VI, issue 2, p. 3-21. 
 131. M. Rogalski, Artificial intelligence in telecommunications services [w:] J. Suchoza, J. Husar, R. Huckova, Law. Commerce, Economy IX, Kosice 2019, p. 479-489.
 132. M. Rogalski, The European Commission’s e-Evidence Proposal – Critical Remarks and Proposals for Changes, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2020, vol. 28, issue 4, pp. 333-353.
 133. M. Rogalski, Security assessment of suppliers of telecommunications infrastructure for the provision of services in 5G technology, Computer Law & Security Review 2021, vol. 41.
 134. M. Rogalski, Auswirkungen von EU-Vorschriften und ausländischen Investitionen auf die Entwicklung des Telekommunikationsmarktes in Polen [w:] M. Dahl, M. Lemańczyk, P.O. Loew, A. Łada-Konefał, Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit? 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft, Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts 2022, tom 39, s. 63-77, Harrossowitz Verlag Wiesbaden.