Monographs

  1. M. Rogalski,Niezawisłość sędziowska w postępowaniu karnym, Lublin 2000, s. 175
  2. M. Rogalski, Res iudicata jako przesłanka procesu karnego, Rzeszów 2004, s. 292
  3. M. Rogalski, Przestępstwa telekomunikacyjne, Zakamycze 2005, s. 688
  4. M. Rogalski, Przesłanka powagi rzeczy osądzonej w polskim procesie karnym, Zakamycze 2005, s. 688
  5. M. Rogalski, Świadczenie usług telekomunikacyjnych, Warszawa 2014, s. 143
  6. M. Rogalski, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w prawie telekomunikacyjnym, pocztowym i konkurencji, Warszawa 2015, s. 132
  7. M. Rogalski, Kontrola korespondencji, Warszawa 2016, s. 376.
  8. M. Rogalski, Podsłuch procesowy i pozaprocesowy. Kontrola i utrwalanie rozmów na podstawie kpk oraz ustaw szczególnych, Warszawa 2019, s. 320.