Legislacja

  • Opracowywanie projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego (ustaw oraz aktów wykonawczych), a także aktów wewnętrznych (statutów, regulaminów, polityk, zarządzeń);
  • Opiniowanie projektów aktów prawnych w procesie legislacji;
  • Analizę oraz ocenę funkcjonowania obowiązujących regulacji oraz opracowywanie koncepcji i założeń stosownych nowelizacji;
  • Monitoring legislacyjny w określonym zakresie