Ochrona konkurencji

  • Doradztwo, analiza i opiniowanie polityki handlowej (cenowej) i działań marketingowych co do zgodności z zasadami prawa konkurencji (w tym audyty wewnętrzne) oraz z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Doradztwo przy tworzeniu/reorganizacji sieci sprzedaży/dystrybucji z punktu widzenia wymagań prawa konkurencji
  • Przygotowywanie i wdrażanie programów przestrzegania zasad konkurencji, tzw. competition compliance
  • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach wyjaśniających i antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa UOKiK oraz Komisję Europejską oraz reprezentacja przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów