Articles

 1. M. Rogalski: Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność czynu, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia, t. IX, Rzeszów 1991, s. 93-101.
 2. M. Rogalski: Sposób działania sprawcy przestępstwa oszustwa, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia, t. XI, Rzeszów 1992, s. 55-64.
 3. M. Rogalski: Instytucja "świadka koronnego", Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia, t. XIII, Rzeszów 1993, s. 65-76.
 4. M. Rogalski: Umowa pożyczki a przestępstwo oszustwa, Przegląd Sądowy 1993, nr 4, s. 63-71.
 5. M. Rogalski: Strona podmiotowa przestępstwa oszustwa, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia, t. XV, Rzeszów 1994, s. 101-108.
 6. M. Rogalski: Kolegialność orzekania jako gwarancja niezawisłości sędziowskiej w polskim procesie karnym, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia, t. XXIII, Rzeszów 1998, s. 115-126.
 7. M. Rogalski: Res iudicata a przestępstwo ciągłe, Studia Prawnicze 2001, nr 2, s. 43-54.
 8. M. Rogalski: Res iudicata jako przesłanka procesu karnego (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.), Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia, t. XXX, Rzeszów 2001, s. 232-241.
 9. M. Rogalski: Pojęcie res iudicata, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 7, Seria Prawnicza, Prawo 1, Rzeszów 2003, s. 361-368.
 10. M. Rogalski: Art. 8 ustawy o sejmowej komisji śledczej a zakaz ne bis in idem, Prokurator 2003, nr 2, s. 101-110.
 11. M. Rogalski: Koszty wykonywania przez operatorów telekomunikacyjnych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, Prokuratura i Prawo 2004, nr 1, s. 82-90.
 12. M. Rogalski: Przelew wierzytelności a niedozwolone klauzule umowne, Przegląd Sądowy 2004, nr 3, s. 75-81.
 13. M. Rogalski: Znacząca pozycja rynkowa operatorów mobilnych na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich. Wybrane zagadnienia prawne, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2004, nr 1, s. 12-19.
 14. M. Rogalski: Uregulowania o charakterze prewencyjnym w zakresie przestępstwa kradzieży telefonu komórkowego, Ius et Administratio 2004, nr 1, s. 79-92.
 15. M. Rogalski: Wpływ rozwoju nowych technologii telekomunikacyjnych na społeczną komunikację w państwie prawa [w:] Jakość administracji publicznej, Rzeszów 2004, s. 364-369.
 16. M. Rogalski: Uwagi dotyczące techniki kontroli rozmów w sieci telekomunikacyjnej, Państwo i Prawo 2004, nr 6, s. 76-86.
 17. M. Rogalski: Projekt ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zagadnienia wybrane, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2004, nr 2, s. 8-16.
 18. M. Rogalski: Wdrożenie nowych regulacji prawnych z punktu widzenia operatorów telefonii komórkowej [w:] Vademecum Nowego Prawa Telekomunikacyjnego, Warszawa 2004, s. 57-66.
 19. M. Rogalski: Konsekwencje orzekania wbrew zakazowi ne bis in idem [w:] Problemy znowelizowanej procedury karnej, Zakamycze 2004, s. 361-376.
 20. M. Rogalski: Zagospodarowanie częstotliwości w pasmach 1800 MHz i UMTS - wybrane aspekty prawne przetargu, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2004, nr 4, s. 14-17.
 21. M. Rogalski: Przesłanka procesowa powagi rzeczy osądzonej – zagadnienia wybrane, Ius et Administratio 2004, nr 3, s. 25-38.
 22. M. Rogalski: Powaga rzeczy osądzonej w procesie karnym a odpowiedzialność cywilnoprawna i dyscyplinarna, Ius et Administratio 2004, nr 4, s. 95-109.
 23. M. Rogalski: Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, Prokurator 2004, nr 4, s. 107-118.
 24. M. Rogalski: Prawnokarna definicja funkcjonariusza publicznego oraz osoby pełniącej funkcję publiczną w administracji samorządowej, Samorząd Terytorialny 2005, nr 3, s. 32-39.
 25. M. Rogalski: Implementacja dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie telekomunikacji do polskiego systemu prawnego. Zagadnienia wybrane [w:] Polska w Unii Europejskiej, Zakamycze 2005, s. 335-346.
 26. M. Rogalski: Przestępstwo kradzieży telefonu komórkowego, Palestra 2005, nr 3-4, s. 51-62.
 27. M. Rogalski: Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w telekomunikacji. Przestępstwo fałszerstwa. Cz. 1., Prokurator 2005, nr 4, s. 42-65.
 28. M. Rogalski: Zakaz ne bis in idem jako jedna z gwarancji praw człowieka w procesie karnym [w:] Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, E. Dynia, Cz. P. Kłak red., Rzeszów 2005, s. 375-394.
 29. M. Rogalski: Powaga rzeczy osądzonej w procesie karnym a odpowiedzialność za wykroczenia oraz przestępstwa i wykroczenia skarbowe, [w:] Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, E. Dynia, Cz. P. Kłak red., Rzeszów 2005, s. 395-410.
 30. M. Rogalski: Tożsamość czynu w procesie karnym, Państwo i Prawo 2005, nr 6, s. 49-64.
 31. M. Rogalski: Podmiot i strona przedmiotowa przestępstwa oszustwa w telekomunikacji, Przegląd Sądowy 2005, nr 7-8, s. 165-182.
 32. M. Rogalski: Naruszenie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych – naruszenie przepisów prawa cywilnego czy już karnego, Jurysta 2005, nr 8, s. 14-18.
 33. M. Rogalski: Ustalanie znaczącej pozycji rynkowej operatorów mobilnych. Wybrane zagadnienia proceduralne, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2005, nr 3, s. 32-40.
 34. M. Rogalski: Projekt decyzji ramowej w sprawie przechowywania danych w celu śledzenia, wykrywania i ścigania przestępstw, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2005, nr 3, s. 91-94.
 35. M. Rogalski: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Jurysta 2005, nr 10-11, s. 8-11.
 36. M. Rogalski: Wybrane zagadnienia dowodowe w sprawach o przestępstwa w telekomunikacji. Przestępstwo kradzieży telefonu komórkowego, cz. 1, Przegląd Policyjny 2005, nr 3, s. 73-89.
 37. M. Rogalski: Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w telekomunikacji. Cz. 2., Prokurator 2006, nr 1, s. 70-91.
 38. M. Rogalski: Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów a odpowiedzialność karna. Zagadnienia wybrane, [w:] Godność obywatela, urzędu i instytucji. Zmiany prawnoustrojowe prokuratur RP, H. Zięba-Załucka, M. Kijowski red., Rzeszów 2005, s. 106-113.
 39. M. Rogalski: Zmiana regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych a możliwość rozwiązania umowy, Jurysta 2006, nr 7, s. 14-17.
 40. M. Rogalski: Zasada prawdy materialnej a prawomocność orzeczenia, [w:] Zasada prawdy materialnej. Materiały z konferencji. Krasiczyn 15-16 października 2005 r., red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Zakamycze 2006, s. 413-431.
 41. M. Rogalski: Problematyka prawnomaterialna i dowodowa przestępstw w telekomunikacji. cz. 2, Przegląd Policyjny 2006, nr 2, s. 56-74.
 42. M. Rogalski: Krótki komentarz do projektu noweli, Prawo teleinformatyczne 2006, nr 2, s. 11-13.
 43. M. Rogalski: Strona podmiotowa przestępstwa oszustwa w telekomunikacji, Prokuratura i Prawo 2006, nr 11, s. 21-33.
 44. M. Rogalski: Specobowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Prawo teleinformatyczne 2007, nr 1, s. 38-44.
 45. M. Rogalski: Styczniowa nowela prawa telekomunikacyjnego, Prawo teleinformatyczne 2007, nr 2, s. 32-37.
 46. M. Rogalski: Zasada ne bis in idem w polskim procesie karnym, Studia Prawnicze 2007, nr 2, s. 75-99.
 47. M. Rogalski: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa telekomunikacyjnego, Przegląd Sądowy 2007, nr 10, s. 138-153.
 48. M. Rogalski: Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, Prokuratura i Prawo 2007, nr 12, s. 18-34.
 49. M. Rogalski: Jeszcze o styczniowej noweli P.t., Prawo teleinformatyczne 2007, nr 3, s. 28-35.
 50. M. Rogalski: Kryteria ustalania wysokości kary pieniężnej, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 1, s. 4-8.
 51. M. Rogalski: Rynki usług połączeń telefonicznych [w:] Regulacja rynków telekomunikacyjnych, S. Piątek red., Warszawa 2007, s. 38-51.
 52. M. Rogalski: Rynki rozpoczynania i zakańczania połączeń oraz tranzytu w stacjonarnych sieciach telefonicznych [w:] Regulacja rynków telekomunikacyjnych, S. Piątek red., Warszawa 2007, s. 77-92.
 53. M. Rogalski: Kryteria tożsamości czynu w skargowym procesie karnym [w:] Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008, s. 307-325.
 54. M. Rogalski: Stosowanie FCT-ów – naruszenie przepisów prawa telekomunikacyjnego, czy już prawa karnego, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 2, s. 4-9.
 55. M. Rogalski: Czy art. 44 Prawa telekomunikacyjnego może być podstawą podziału, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 3, s. 4-9.
 56. M. Rogalski: Jeszcze w sprawie art. 44 Prawa telekomunikacyjnego, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 4, s. 4-5.
 57. M. Rogalski: Realizacja przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązku z art. 179 ust. 8 Prawa telekomunikacyjnego, Prokurator 2008, nr 2-3, s. 7-25.
 58. M. Rogalski: Prawomocność formalna i materialna w polskim procesie karnym [w:] Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, red. G. Rejman, B. T. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski, Warszawa 2008, s. 281-297.
 59. M. Rogalski: Procesowe aspekty przestępczości telekomunikacyjnej - postanowienie o umorzeniu postępowania i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego. W świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2009, s. 673-687.
 60. M. Rogalski: Res iudicata i zakaz ne bis in idem jako gwarancje rzetelnego procesu [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009, s. 168-180.  
 61. M. Rogalski: Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych oraz przekazywania danych [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2009, s. 665-679.
 62. M. Rogalski: Problematyka gwarancji praworządności wynikających z przepisów procedury karnej – zasada ne bis in idem [w:] Praworządność i jej gwarancje, red. D. Kali, Warszawa 2009, s. 140-151.
 63. M. Rogalski: Zasada prawdy materialnej a zakaz ne bis in idem [w:] Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian red. M. Mozgawa, K. Dudka, Warszawa 2009, s. 232-243.
 64. M. Rogalski: Umowa administracyjna. Nowela prawa telekomunikacyjnego, Prawo i Regulacje 2010, nr 2, s. 53-56.
 65. M. Rogalski: Nieuczciwe praktyki sprzedawców usług, Prawo i Regulacje 2010, nr 3, s. 64-67.
 66. M. Rogalski: Dochodzenie roszczeń majątkowych a powaga rzeczy osądzonej [w:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody red. Z. Ćwiąkalski, G. Atymiak, Warszawa 2010, s. 362-376.
 67. M. Rogalski: Założenia projektu ustawy o zmianie PT, Prawo i Regulacje 2011, nr 3, s. 52-57.
 68. M. Rogalski: Kary pieniężne w ustawie Prawo telekomunikacyjne [w:] Prace dedykowane Profesorowi Antoniemu Pieniążkowi, Rzeszowskie Studia Prawnicze 2011, nr 1, s. 552-566.
 69. M. Rogalski: Przepis karne i kary pieniężne za naruszenie przepisów prawa telekomunikacyjnego [w:] Rynek usług telekomunikacyjnych red. H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2011, s. 319-343.
 70. M. Rogalski: Zakaz Ne bis in idem – prawo podmiotowe sprawcy czynu karalnego [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011, s. 335-348.
 71. M. Rogalski: Usługi o podwyższonej opłacie – korzystniej dla odbiorców. Projekt zmian Prawa telekomunikacyjnego, Prawo i Regulacje 2011, nr 5, s. 46-49.
 72. M. Rogalski: Koszty wykonywania obowiązków w postępowaniu dowodowym na rzecz sądów i prokuratur [w:] Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika red. A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha, Warszawa 2011, s. 597-611.
 73. M. Rogalski: Przestępstwa z art. 268 k.k. i 286 k.k. w działalności telekomunikacyjnej [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, red. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, K. Nazar-Gutowska, J. Piórkowska-Flieger, D. Firkowski, Lublin, 26-27 września 2011, s. 247-258.
 74. M. Rogalski, R. Korcz: W poszukiwaniu jasnych zasad unieważniania przetargów, Prawo i regulacje 2012, nr 6, s. 20-27.
 75. M. Rogalski: Przekazywanie wykazu połączeń [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 1711-1724.
 76. M. Rogalski, A. Stachniak-Rogalska: Udostępnianie billingów rozmów telefonicznych, Państwo i Prawo 2012, nr 9, s. 31-43.
 77. M. Rogalski: Zmiany w zakresie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych,Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 1, s. 70-79.
 78. M. Rogalski: Odpowiedzialność karna a inne rodzaje odpowiedzialności. Zasada ne bis in idem [w:] Demokratyczne państwo prawne. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Zollowi, red. Z. Ćwiąkalski, J. Posłuszny, Przemyśl-Rzeszów 2012, s. 241-256.
 79. M. Rogalski: Wygaśnięcie prawa do oskarżenia na skutek prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013, s.  198-205.
 80. M. Rogalski: Wybrane aspekty przestępczości telekomunikacyjnej [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, s. 304-311. 
 81. M. Rogalski: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony (art. 56 ust. 4a Prawa telekomunikacyjnego), Ius Novum 2013, nr 3, s. 141-152.
 82. M. Rogalski: Niezmienność i niepodzielność przedmiotu procesu a tożsamość czynu [w:] Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak, S. Steinborn, Warszawa 2013, s. 999-1011.
 83. M. Rogalski: Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Administracja 2013, nr 2, s. 5-24.
 84. M. Rogalski: Dostęp do informacji publicznej a prawo telekomunikacyjne [w:] Dostęp do informacji publicznej red. P. Szustakiewicz, Warszawa 2014, s. 305-330.
 85. M. Rogalski: Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna, Ius Novum 2014, s. 66-80.
 86. M. Rogalski, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nałożenia kar pieniężnych [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawno administracyjne, red. J. Sługocki, t. I, Wrocław 2014, s. 293-306.
 87. M. Rogalski, Zasada legalizmu w procesie karnym po noweli do kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r., Prokuratura i Prawo 2015, nr 1-2, s. 46-59.
 88. M. Rogalski, Procesowe gwarancje zasady legalizmu [w:] B.  Dudzik, J. Kosowski, I. Nowikowski red., Zasada legalizmu w procesie karnym, Lublin 2015, s. 369-382.
 89. M. Rogalski, Monitoring pracowników –problematyka ochrony danych osobowych, Informacja w Administracji Publicznej 2015, nr 4, s. 19-21.
 90. M. Rogalski, Udostępnianie danych telekomunikacyjnych sądom i prokuraturom, Prokuratura i Prawo 2015, nr 12, s. 59-73.
 91. K. Kawałek, Opłata za przeniesienie numeru w ruchomych sieciach telekomunikacyjnych w świetle wyroku sądu apelacyjnego, Prawo teleinformatyczne nr 2 (7) 2008